Karst

Karst
Karst is an area formed mainly by limestone which can easily be dissolved in water.
Water carries dissolved calcium down to the underground and creates huge halls decorated by dripstones there. The name kras comes from Slovenia where such area is called Kras.

Kras
Kras je oblast tvořená převážně vápencovými horninami, které se snadno rozpouští ve vodě.
Voda nese rozpuštený vápenec dolů do podzemí a vytváří velké prostory vyzdobené krápníky. Jméno kras pochází ze Slovinska, kde je tato oblast nazvaná Kras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *