Underground river

Underground river
In karst areas water can easily drop under the ground and form lakes and rivers and underground areas there. The ecosystems thus formed are very sensitive to pollutions and must be protected.

Podzemní řeka
V krasových obalstech voda může snadno vtékat do podzemí a vytvářekt tam jezera, řeky a podzemní oblasti. Takto vytvořený ekosystém je velmi citlivý na znečištění a je potřeba ho chránit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *