Water cycle

Water cycle

Water circulates in a constant cycle driven by the sun’s energy. The sun warms the water in our seas, lakes, watercourses and in the ground. As the evaporated water rises into the atmosphere, it cools down, condenses, and forms clouds. When the clouds eventually become saturated, it begins to rain and the water is returned to the ground. There the water flows to the sea, lakes and streams or is used by plants and animals. Some water also seeps down through the different layers of the soil and forms groundwater.

Vattnets kretslopp

Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp som drivs av solens energi. Solen värmer vattnet i våra hav, sjöar, vattendrag och i marken. När det avdunstade vattnet stiger upp i atmosfären kyls det ner, kondenserar, och bildar moln. När molnen så småningom blir mättade börjar det regna och vattnet återförs till jordytan. Där rinner vattnet vidare till hav, sjöar och vattendrag eller tas tillvara av växter och djur. En del vatten sipprar även ner genom markens olika lager och bildar grundvatten.